Kutná Hora 1823

Analýza & výzkum & 3D rekonstrukce vizualizace & animace3D model středověkého města Kutná Hora v 1. polovině 19. století.


Model vychází z vlastní diplomové práce, sepsané na Univerzitě Hradec Králové, pod vedením ředitelky Historického ústavu AV ČR, prof. PhDr. Evy Semotanové, DrSc.

VAVREČKA, P. 2014: Vizuální a analytický 3D model Kutné Hory. {Diplomová práce}. Hradec Králové, Filozofická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 134 stran, 42 s. obrazových příloh, 1x CD.

Projekt má za cíl zrekonstruovat a vhodně prezentovat 3D model historického území na základě historických pramenů. Model města je zpracován v měřítku 1:1 s reálným reliéfem krajiny. Celá rekonstrukce je prezentována jako čista pracovní plocha pro využití v praxi. Virtuální prohlídky, rozšířená realita, animace, aplikace pro chytré telefony atd. jsou ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR - detašovaným pracovištěm v Kutné Hoře - souvisle připravovány na praktické využití v oblasti turistického ruchu a jako pomůcka k historickému poznání města.

Model města je vytvořen na základě ikonografických pramenů z mnoha státních oblastních archivů, Národního památkového ústavu v Praze, Národního archivu v Praze, Fotografického archivu Štenc v Praze, Archivu Českého muzea stříbra Kutná Hora a dalších.

Mapové území je vymezeno mapovými listy obsahujícími geografické data – 3D vrstevnice. Menší území vymezují Císařské otisky stabilního katastru. Z vrstevnic je vytvořen v geografickém informačním systému digitální model reliéfu DMR, který je doplněn o vrstvy archivních kartografických pramenů.

Modely jednotlivých objektů jsou modelovány dle znázorněných půdorysů na mapové vrstvě a jsou rozděleny do skupin: dřevěné stavby, kaple, hlavní budovy, nespalné zděné stavby, hradby a brány, kašny, mosty a významné budovy. V celém modelu je přes 900 takovýchto objektů. Dobře zdokumentované a významné objekty jsou zpracovány detailně a disponují věrohodnou historickou texturou. Těchto objektů je více než 30 a zahrnují kostely, klášter, šlechtická sídla, jezuitské koleje, kašny, morový sloup, městské významné stavby, brány a hradby.

Analytická část modelu byla vzorově podrobena prostorové a historické analýze změn v krajině a zástavbě města při rozsáhlém požáru v roce 1823 pomocí detailních map z roku 1813 a 1839.


Byla vytvořena kolekce vizualizací zachycující významné stavby města, tématické mapy a průletová animace. V roce 2015 a 2016 budou zpracovány další naplánované výstupy, jejichž cílem je představit možnosti a význam tohoto projektu pro Kutnou Horu a podobná historicky významná města.