Jaroměř

Dokumentace vyzkumuJaroměř (okr. Náchod) - Digitalizace celkového plánu záchranného výzkumu na sídlišti kultury s vypíchanou keramikou (5100/5000-4500/4400 cal) BC z let 1995-2006. Kromě sídlištní komponenty STK bylo na ploše zachyceno rovněž několik objektů kultury slezskoplatěnické a kostrový hrob z doby stěhování národů. Dále byla provedena plastická rekonstrukce terénní situace v širším okolí sídliště na labském pravobřeží.

Digitální plán je realizován od roku 2012 ve spolupráci s archeologem Mgr. Pavlem Burgertem (Archeologický ústav AV ČR v Praze) a je postupně doplňován o další tématické mapové vrstvy. Archeologické objekty jsou typově odlišeny dle specifických analytických potřeb, které jsou nadále zpracovávány v odborných studiích. Poskytnutá data jsou ve formě milimetrových plánů dle let fází jednotlivých výzkumů a starých katastrálních map a plánů zaměřených hranic výzkumů. Tyto podklady se musely zaměřit a georeferencovat v geografickém informačním systému. Sezóny jednotlivých archeologických výzkumů bylo nutné spojit a vektorově překreslit. Digitální plán obsahuje polygony - "objekty" v mnoha vrstvách: kůlovky, žlaby, jámy, hranice výzkumu, hrob a další doplňkové vrstvy. Také obsahuje několik mapových vrstev připojených do plánu webovou mapovou službou (WMS) poskytovanou Národním geoportálem INSPIRE – Portálem veřejné správy.

Úpravy dokumenatace v roce 2015 přidaly vrstvy kontextů dle datace (slezskoplatenická, středověk, STK atd.) a několik číslovaných objektů a rozdělení kontextů do nových skupin a podskupin pro nové analytické účely.