Hrdlovka - Dům č.8

3D rekonstrukce vizualizaceHrdlovka je název sídelní oblasti, která se nacházela v Podkrušnohoří. Z důvodu intenzivní povrchové těžby hnědého uhlí bylo potřeba provézt záchranný archeologický výzkum předpolí hnědouhelného velkodolu Maxim Gorkij (dnes Bílinských dolů) pod vedením J. Beneše, který probíhal v letech 1987 až 1990. (Vondrovský 2015, 7). Byla odkryta plocha o rozloze 82 834m2.

Odkryté situace zahrnují pohřebiště z eneolitu a doby bronzové, dále sídelní areál doby laténské a částečně na jižní části skryté plochy zasahoval i sídlení areál raného středověku. Již od první sezony výzkumu, kdy byly nalezeny půdorysy dlouhých neolitických domů, bylo patrné, že se tento sídelní areál zařadí mezi významné lokality svého druhu v Čechách (Bylany, Březno u Loun, Mšeno atd.).

Bylo evidováno 71 půdorysů a z toho 16 jich bylo odkryto v úplnosti. Vývoj sídliště můžeme na základě chronologie zařadit do rozmezí od klasické fáze kultury s lineární keramikou (Lnk) přes celý vývoj kultury s vypíchanou keramikou (StK) po závěr neolitického vývoje v Čechách (Beneš 1991,32)

V srpnu 2015 mě kontaktoval doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D., zda bych vytvořil virtuální rekonstrukci dlouhého domu z neolitického sídliště Hrdlovka. Konkrétně se jednalo o jeden ze zajímavějších domů a to č. 8. pro připravované odborné články a nejbližší konferenci v Glasgow.

Dům č. 8

Dobře zachovaný půdorys neolitického dlouhého domu s unikátní stavební obětinou (objekt 838 s depotem kamenných mlýnku, které obklopovaly jednu ze sloupových jam SV stěny). Dům má bohatě členěné přístavky, které ale také k domu patřit nemusely. Pro rekonstrukci jsem měl k dispozici GIS plán lokality, podrobný půdorysný plán domu a odbornou literaturu od týmu, který se lokalitou zabývá:

Doc. PhDr. Jaromír Beneš, Ph.D. – význam a symbolika neolitických domů, analýza uhlíků
Ing. Lenka Kovačiková, Ph.D. – analýza zvířecích kostí PhDr.
Mgr. Petr Šída, Ph.D. – analýza kamenné industrie
Mgr. Václav Vondrovský – analýza keramiky, tvorba databáze, GIS
Bc. Michaela Divišová – kresebná dokumentace keramiky
Po zpracování dostupných dat jsem týmu zaslal dotazník s dotazy, které se vázaly k hypotetickým prvkům stavby (nadzemní části) a to: jak zpracovat kůly po kterých nejsou dochovány žádné stopy, ale jejich přítomnost je pravděpodobná; řešení severního závěrového žlabu; rozdělení domu na tři oddělené části; střecha s mírně sklonitým hřbetem v S části apod.

Neolitické struktury jsou z důvodu nedochování většiny nadzemních konstrukčních prvků modelovány manuálně. Tak jako u většiny neolitických domů, tak i u domu č. 8 byl základním pramenem pro určení rozměrů domů a rozmístění kůlových jamek půdorysný plán zpracovaný v geografickém informačním systému. Pozice a hustota kůlové konstrukce, výskyt archeologických nálezů a objektů v interiéru domu, dotazník, znalosti statiky atd. ovlivnily podobu konečného modelu. U domu č. 8 je významným prvkem umístění depotu kamenných mlýnků a kůlové jamky, které mohly sloužit, jako tzv. přístavky. Vznikly tak dvě varianty 3D rekonstrukce: a) vchod v jižní třetině SV stěny domu b) vchod nad depotem kamenných mlýnků.V únoru 2016 vyšel článek ve sborníku IANSA -Interdiscipinaria Archaeologica obsahující mimo jiné i modely vytvářené pro projekt. Zde si jej můžete prohlédnout.
Literatura:

Beneš, J. 1991: Neolitické sídliště v Hrdlovce-Lipticích. Předběžná zpráva o výzkumu v letech 1987 – 1989. Archeologické rozhledy 43, 29-46.
Beneš, J. Vondrovský, V. Šída, P. Divišová, M. Kovačiková, L. Kovárník, J. Vavrečka, P. 2015:The Rare Deposition of Neolithic (SBK) Grinding Tools and Longhouse 8 from Hrdlovka (Czech Republic): Analysis and 3D Virtual Reconstruction, Interdisciplinaria Archaeologica 6(2): 161–179, Online First, 31 December 2015
VONDROVSKÝ, V. 2015: Neolitický sídelní areál Hrdlovka: analýza keramického materiálu. MS. Master diploma thesis. Deposited: Jihočeská univerzita, České Budějovice. 171 s. + přílohy